zoeken op deze pagina Aantekening toevoegen
Informatieblad De Activiteitenbesluit internet moduleMinisterie van VROM
Rijnstraat 8
2515 XP Den HaagArtikelcode 7518, november 2007
Bron: www.vrom.nl
Het ministerie van VROM heeft een speciale internettoepassing ontwikkeld die de regelgeving rondom het Activiteitenbesluit verduidelijkt: de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). De module maakt het bovendien mogelijk digitaal een milieumelding te doen bij het bevoegd gezag. Dit factsheet vermeldt onder meer hoe deze module werkt, hoe het bevoegd gezag zich kan voorbereiden op het gebruik van de ICT-voorziening en hoe VROM u hierbij kan ondersteunen.


Met de modernisering van de VROM-regelgeving gaat er veel veranderen voor bedrijven en overheden. Het nieuwe Activiteitenbesluit vervangt twaalf bestaande besluiten, de zogenaamde 8.40 AMvB's. Ook een aantal branches dat niet onder de genoemde AMvB's viel, valt straks wel onder het Activiteitenbesluit. De definitieve tekst van het Activiteitenbesluit is gepubliceerd in het Staatsblad nr. 415 op 6 november 2007.


AIM: ICT-voorziening voor Activiteitenbesluit
Het ministerie van VROM streeft ernaar de regelgeving op een handige en gebruiksvriendelijke manier beschikbaar te stellen en ontwikkelde daarom de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM).
Dit is een ICT-voorziening waarmee bedrijven of overheden - aan de hand van de activiteiten die een bedrijf uitvoert - inzicht kunnen krijgen in de voorschriften die van toepassing zijn. De AIM bestaat uit vragenbomen die de melder kan doorlopen. Aan het einde wordt daarmee duidelijk of een bedrijf een meldingsplicht heeft op grond van de Wet milieubeheer en/of de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo), een milieuvergunning nodig heeft en welke voorschriften uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn.


De AIM vraagt welke activiteiten het betreffende bedrijf uitvoert en stelt een pakket voorschriften samen dat bij deze set van activiteiten hoort en waaraan het bedrijf zich moet houden. Ook wordt er een toelichting opgesteld en krijgt de melder een checklist waarmee hij kan controleren of hij aan de voorschriften voldoet. Blijkt de gebruiker meldingsplichtig, dan kan hij de melding direct digitaal indienen. De gemeente krijgt deze melding binnen via de e-mail, samen met een informatiepakket. Zowel het bevoegd gezag als de melder beschikken dan over dezelfde informatie. Indien er ook een melding voor het lozen van afvalwater moet worden gedaan, zal de gemeente deze informatie moeten doorsturen naar het betreffende Wvo-bevoegd gezag.


Kan mijn computersysteem de informatie automatisch verwerken?
Bij het hierboven genoemde informatiepakket, dat als PDF-bestand wordt verstuurd, wordt ook een zogenaamd XML-bestand meegestuurd. Dit XML-bestand bevat alle informatie die door allerlei computerprogramma's gelezen kan worden. Hiermee wordt het overheden en bedrijven, gemakkelijk gemaakt om de melding direct te verwerken in hun eigen back-office systemen.


Om ervoor te zorgen dat iedere gebruiker weet wat er in het XML-bestand staat, is er een zogenaamd 'gegevenswoordenboek' (XSD) opgesteld. Dit gegevenswoordenboek kan door iedereen worden geraadpleegd om de gebruikte computersystemen aan te passen volgens de afgesproken formaten. Ook bevat dit boek alle afspraken, coderingen en veldnamen die uitgewisseld worden bij een digitale melding. Het Kennisplein Omgevingsvergunning stelt dit gegevenswoordenboek beschikbaar via www.omgevingsvergunning.vrom.nl.


Hoe werkt de Activiteitenbesluit Internet Module precies?
De module bestaat uit twee hoofdcomponenten: een vragenboom, waarin bepaald wordt welke activiteiten een bedrijf uitoefent en een meldingsformulier dat het mogelijk maakt een melding aan het bevoegde gezag te sturen. De module is onder te verdelen in zeven stappen:


1. een algemene introductie
2. het bepalen van de doelgroep: is het bedrijf vergunnings- en/of meldingsplichtig?
3. het selecteren van de bedrijfsactiviteiten
4. het bepalen of bovengrenzen worden overschreden
5. het resultaat van de vragenboom; het overzicht met voorschriften, toelichting en checklist
6. het invullen van een meldingsformulier
7. het eindresultaat: de uiteindelijke melding


Sluiten de ICT-voorzieningen aan bij de omgevingsvergunning?
Ja. Hoewel het Activiteitenbesluit al per 1 januari 2008 in werking zal treden, zijn de werkwijze en de ICT-voorzieningen die hiervoor nodig zijn, afgestemd met de omgevingsvergunning. Op het moment dat de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van kracht wordt en de Landelijke Voorziening Omgevingsloket (LVO) in werking treedt, zal de AIM opgenomen worden in de LVO.
De gegevens die met de huidige formulieren worden verstuurd, zullen straks volledig uitwisselbaar zijn met die van de LVO. Om van de AIM gebruik te kunnen maken is voor de melder alleen een computer nodig met een internetverbinding.


Hoe kan ik als bevoegd gezag van de AIM gebruikmaken?
Het bevoegd gezag is niet verplicht om een digitale melding in ontvangst te nemen. Toch willen we dit zo veel mogelijk stimuleren. In principe zijn er drie manieren waarop bevoegde gezagen, veelal gemeenten, met de meldingen kunnen omgaan:


1. Gemeenten maken geen gebruik van een digitale melding. Dit betekent dat bedrijven binnen deze gemeenten de melding per post aan de gemeenten moeten sturen. Voor gemeenten betekent dit dat alleen de melding binnenkomt met daarop de activiteiten, maar niet de checklists (voor handhaving) en de op maat gesneden voorschriftenpakketten die bij de melding horen.
2. Gemeenten maken wel gebruik van een digitale melding, maar beschikken niet over een volledig gekoppelde back-office. De melding komt via de e-mail binnen, inclusief het voorschriftenpakket en de checklist in PDF-formaat. Gemeenten kunnen er voor kiezen de meldingen digitaal op te slaan of uit te printen en op te slaan in een papieren archief.
3. Gemeenten maken gebruik van een digitale melding en beschikken ook over een volledig gekoppelde back-office.
Deze gemeenten kunnen via het bijgevoegde XML-bestand de melding direct inlezen in hun eigen systemen en de melding van daaruit volledig digitaal verwerken. Ook krijgen zij het voorschriftenpakket en de checklist in PDF-formaat.


Vragen?
Overheidsmedewerkers met vragen over de invoering van het Activiteitenbesluit kunnen terecht bij de Helpdesk InfoMil. De medewerkers van de helpdesk kunnen ook vragen beantwoorden over de interpretatie van het wettelijk kader, de invoering in de organisatie, de taakverdeling tussen overheden, de samenwerking met andere vergunningverleners en over de ICT-voorzieningen.
De helpdesk is te bereiken via www.infomil.nl of telefonisch via (070) 373 55 75, op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur. Op de website van InfoMil en het Dossier Activiteitenbesluit op www.vrom.nl/activiteitenbesluit vindt u daarnaast veel informatie en veelgestelde vragen over het Activiteitenbesluit.

Stappenplan voor de implementatie van de module
1. Op de InfoMil-website [www.infomil.nl/aim] is een inschrijfformulier geplaatst. Hier kunt u zich aanmelden voor het digitaal ontvangen van meldingen. In dit formulier wordt u gevraagd een algemeen e-mailadres op te geven waar de meldingen naar toe wordt gestuurd. Dit dient een verifieerbaar e-mailadres te zijn, dus geen hotmail-, gmail- of vergelijkbaar e-mailadres. Ook een persoonlijk e-mailadres is onwenselijk in verband met vakanties, ziekte en eventuele langdurige afwezigheid van personen.
2. InfoMil controleert de werking van het e-mailadres en zorgt ervoor dat er een persoonlijke versie van het meldingformulier wordt gemaakt voor de betreffende gemeente. Zodra dit is gedaan ontvangt de gemeente een e-mail met daarin een URL van de betreffende pagina.
3. De gemeente plaatst vervolgens een link naar de AIM http://www.omgevingsvergunning.vrom.nl/aim op haar gemeentelijke website, waarmee de implementatie is voltooid.Voor meer informatie over de omgevingsvergunning in relatie tot het Activiteitenbesluit kunt u terecht op het Kennisplein Omgevingsvergunning. Het Kennisplein is te vinden op www.omgevingsvergunning.vrom.nl. De Helpdesk Omgevingsvergunning is ook op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur bereikbaar via (070) 373 53 33 en via www.omgevingsvergunning.vrom.nl/helpdesk


Via www.infomil.nl kunt u ook de andere factsheets die rondom het Activiteitenbesluit zijn gemaakt downloaden.


Dit is een publicatie van: Ministerie van VROM
> Rijnstraat 8 > 2515 XP > Den Haag > www.vrom.nl


Ministerie van VROM >
staat voor ruimte, wonen, milieu en rijksgebouwen. Beleid maken, uitvoeren en handhaven.
Nederland is klein. Denk groot.